PRIVACY BELEID van Even-coaching
Inhoud

Privacy is belangrijk
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke,
correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe
de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a.
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren,
archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.
We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een
begunstigde, een andere betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact
staat.
1.1. Vooraf
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw
persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website
https://www.devicoaching.be/. We raden je daarom aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen
om de wijzigingen te begrijpen.
Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
Even-coaching, Broekstraat 50 te 2830 Blaasveld BE 0759802780 , is de verantwoordelijke voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens. Haar activiteiten situeren zich in België .
1.3. Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen
dan kan je ons bereiken op het bovenstaand adres of op het e-mailadres info@even-coaching.be
1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Even-coaching
Voor Even-coaching is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Jouw recht op privacy
Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer Even-coaching
jouw toestemming vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij
jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald
worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de
doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens
ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt
om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land
buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.
Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd
vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze
persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Even-coaching geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of
onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van
bepaalde gegevens.
Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt
dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is.
Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip
van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging
van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een
derde partij over te dragen.
Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je
hierboven in 1.4

Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een
schriftelijk aanvraag. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag
correct uitoefenen. Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw
identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een
document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan
door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto
en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren
wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs
afgeleverd wordt.

Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
Even-coaching moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij
sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan
  autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke
  verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
 • VDAB loopbaanbegeleiding
 • Even-coaching werkt in onderaanneming van Diaspoor voor de uitvoering van de loopbaanbegeleiding. Even-coaching is niet verantwoordelijk voor de manier waarop het gemandateerd bedrijf zijn privacy behandelt.
 • Even-coaching moet zijn contract met je kunnen uitvoeren
  Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte
  uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief,
  boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
  Dit geldt eveneens als je leverancier vanEven-coaching bent. Ook dan dienen we het contract te
  respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en
  operationeel verwerken en beheren.
 • Even-coaching verkoopt jouw persoonsgegevens niet
  Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
Van onze zakelijke relaties
Zakelijke relaties zijn onze klanten en leveranciers.
Even-coaching verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van
informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de
volgende gegevens : naam, voornaam, adres, telefoon- en/of GSM nummer, e-mailadres, BTW
nummer en bankrekeningnummer.
Persoonsgegevens via derde partijen
We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen
van bedrijven. Die bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens
rechtmatig verzameld wordt.
We bewaren jouw gegevens niet oneindig
Even-coaching gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel
bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van bestaande klanten en leveranciers bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in
deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10
jaar in

VDAB

wanneer u loopbaanbegeleiding doet via VDAB dan vraagt VDAB na afloop van de loopbaanbegeleiding het POP dat u zelf hebt ingevuld, het contract en de aanwezigheidslijst.